017_2000px_b_w

018_2000px_b_w

019_2000px_b_w

020_2000px_b_w

021_2000px_b_w

023_2000px_b_w

001_2000px_b_w

003_2000px_b_w

008_2000px_b_w

012_2000px_b_w

015_2000px_b_w

 

Model: Anna Korn
Make up/hair: Michela Ducco-Lopez
Style: Alena Gumenyuk
Photo: Gennadiy Chernomashintsev